Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Het betreft het recht op studiebegeleiding en de dienstverlening door een studentendecaan. Recht op speciale begeleiding is gerechtvaardigd als hiermee de student in een gelijke positie komt met de medestudent. Om recht te hebben op speciale begeleiding moet men aan nadere voorwaarden voldoen. Relevante wetgeving is te vinden in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Wet Gelijke Behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte (WGBh/cz).

  • De student kan, behoudens wat de Open Universiteit betreft, gebruik maken van de diensten van een studentendecaan (WHW art. 7.34 lid 1d). De studentendecaan adviseert, begeleidt en verleent hulp aan individuele studenten bij studieproblemen en problemen van persoonlijke aard voor zover daardoor de studie wordt beïnvloed. Het werk van de studentendecaan heeft een vertrouwelijk karakter.
  • De student heeft recht op studiebegeleiding (WHW art. 7.34 lid 1e). Studiebegeleiding, veelal verzorgd door een studieadviseur / mentor / studieloopbaanbegeleider, omvat begeleiding en advies bij de studievoortgang. Op grond van de WHW hebben studenten met een functiebeperking geen recht op bijzondere zorg met betrekking tot studiebegeleiding. Dit in tegenstelling tot 'studenten die behoren tot een etnische of culturele minderheid waarvan de deelname aan het hoger onderwijs in betekenende mate achterblijft bij de deelname van Nederlanders die niet behoren tot een dergelijke minderheid'.
  • Onderscheid tussen studenten is verboden bij het verlenen van toegang tot en het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting (WGB art. 6).

info