Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Colleges van Bestuur en van hogescholen en directies van opleidingen willen steeds vaker weten hoeveel studenten met een functiebeperking op hun school of bij hun opleiding studeren, welke voorzieningen er getroffen zijn en wat deze kosten. Om deze vragen te beantwoorden is registratie van studenten met een functiebeperking en de toegekende voorzieningen nodig. Hierbij stuiten we op een aantal problemen.

 • De privacy van studenten moet gewaarborgd zijn.
 • Voorzieningen worden toegekend door verschillende organisatieonderdelen, zoals:
  • examencommissies
  • directeuren
  • daartoe aangewezen personen binnen opleidingen
  • facilitair bedrijf
  • ......
 • Voorzieningen worden soms onderhands geregeld door individuele docenten.

Bij het ontwerpen van een registratiesysteen is belangrijk je van tevoren af te vragen:

 • Wat is de informatiebehoefte? Op welke vragen moet het systeem een antwoord kunnen geven?
 • Wat wil je registreren?
 • Wie registreert, m.a.w. wie heeft schrijfrechten? Registreer je centraal of decentraal? Dicht bij degene die de voorziening toekent of centraal door bijvoorbeeld de studentendecaan?
 • Wie heeft leesrechten?
 • Hoe is de privacy van studenten gewaarborgd?

Bij Saxion functioneert op dit moment een registratiesysteem; het wordt nog steeds verder ontwikkeld. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de beheerder van deze paragraaf.

info