Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Aangepaste voorzieningen voor studenten met een functiebeperking zijn geen gunst, maar een recht. Dit recht is geregeld in de Wet Gelijke Behandeling en de uitwerking daarvan in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Het is niet in de wet vastgelegd welke extra voorziening een student krijgt.

Een redelijke voorziening is een aanpassing die het mogelijk maakt dat een student met voldoende capaciteiten dezelfde mogelijkheden en kansen krijgt als zijn medestudenten. De kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een opleidingsonderdeel mag niet gewijzigd worden! Het is eerder de manier waarop men tot een studieresultaat komt, die veranderd kan worden.
Een redelijke voorziening is een aanpassing aan de vorm, timing of inhoud van een opleidingsonderdeel, taak, examen enz. Redelijke voorzieningen zijn individueel bepaald en flexibel. Ze zijn gebaseerd op de aard van de belemmering en de hogeschoolomgeving.

We kunnen voorzieningen toetsen aan de criteria:

  • Haalbaarheid: de voorziening moet het voor de student meer haalbaar maken om lessen te volgen, toetsen te doen e.d.
  • Aanvaardbaarheid: de voorziening moet aanvaardbaar zijn voor degene die verantwoordelijk is voor een opleidingsonderdeel; de eindtermen of leerdoelen moeten bereikt worden.
  • Verdedigbaarheid: andere studenten mogen niet het gevoel hebben benadeeld te worden.

Om meer helderheid te krijgen over wat wenselijk en mogelijk is, kan een student zelf samen met een (externe) deskundige of de studentendecaan, de aanvraag van voorzieningen voorbereiden voor de instantie die erover beslist.

info