Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Artikel 12 van de WHW behandelt de Examencommissie en Examinatoren. Beslissingen over voorzieningen voor toetsing horen dus bij de examencommissie thuis. Wie binnen een opleiding bevoegd is om beslissingen te nemen over voorzieningen voor curriculum of stage ligt niet in de wet vast. Er zijn hogescholen die deze bevoegdheid aan examencommissies geven, maar er zijn er ook die deze bij de directeur neerleggen. Beide kan.

De taak van de examencommissie is met ingang van september 2010 breder geworden: van verantwoordelijkheid voor de procedures naar verantwoordelijkheid voor de inhoud. Het wordt afgeraden om leden met een managementfunctie zitting te laten hebben in een examencommissie.
Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor algemene belangen, met name wanneer kosten een rol spelen.
Degene of instantie die bevoegd is een beslissing te nemen over een voorziening zal afwegen of deze al dan niet strijdig is met het behalen van de leerdoelen/eindtermen. Daarbij kunnen zich dilemma's voordoen. In een aantal gevallen is het lastig om de grens te bepalen: wanneer is een beperking een beletsel om een beroep uit te oefenen, wanneer wordt talent onnodig gefrustreerd? De discussie over deze grenzen moet binnen de betreffende discipline gevoerd worden. Daarbij is kennis noodzakelijk over de (on)mogelijkheden om de studie met de betreffende beperking tot een goed einde te brengen en goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor een voorbeeld hoe de aanvraag van voorzieningen bij Fontys in zijn werk gaat.

info