Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

Onder gezinsproblematiek verstaan we problemen die voortkomen uit de gezinssituatie van de student. De oorsprong kan liggen in de jeugd of van recente datum zijn.

We noemen als voorbeelden:

  • Ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden
  • Ouders die ernstig ziek zijn
  • Ouders die een psychische stoornis hebben
  • Dierbaren die (onlangs) overleden zijn
  • Ouders die verslaafd zijn
  • Onenigheid tussen student en ouders
  • Problemen die hun oorzaak hebben in de culturele achtergrond van een student en zijn ouders.

In veel gevallen is het zinvol de student de hulp te laten inroepen van de studentenpsycholoog.

De Universiteit van Leiden heeft onder de kop Sociale problemen een aantal pagina's met tips voor studenten op het gebied van:

  • Hoe om te gaan met ouders die problemen hebben
  • Gepest zijn of worden
  • Heimwee

Ook is er een pagina met titel Familie en Studeren.

Over Pesten is er een specifieke website.

info