Aan actualisering en verbetering van de inhoud wordt nog gewerkt

Studieloopbaan en persoonlijke omstandigheden

De vraag waarom iemand studeert is niet bepaald een gemakkelijke vraag. Het valt meestal niet mee om erachter te komen wat bepaalt dat iemand wil studeren en wat zijn studiemotieven zijn. In het verlengde daarvan ligt de al even moeilijke vraag of de motieven beïnvloedbaar zijn, en zo ja hoe dit kan.

Studeren en motivatie hangen nauw met elkaar samen. Studiemotivatie heeft zowel met interesse en plezier in leren, alsook met verwachtingen ten aanzien van studieresultaten te maken. We kunnen een onderscheid maken tussen intrinsieke motivatie, de motivatie die uit de student zelf voortkomt, en extrinsieke motivatie, die ontleend wordt aan omstandigheden buiten de student. Van intrinsieke motivatie is sprake als de student zich met de stof bezighoudt, omdat deze hem interesseert. Als een student zich inspant omwille van rivaliteit, waardering en bewondering van anderen, het behagen van de ouders, het uitzicht op een baan met veel geld, is er sprake van extrinsieke motivatie. Het is bekend dat studiemotivatie grotendeels wordt bepaald door studiesituatie, studeergedrag, de verwachtingen van de student en het studieresultaat.

Studeren vraagt veel van het concentratievermogen van een student. Om belangrijke informatie te verwerken is het nodig de aandacht gedurende een bepaalde tijd bewust op een concreet onderwerp te richten. Tegelijkertijd worden daarmee andere, op dat moment minder belangrijke zaken buitengesloten.

Op de vraag waardoor concentratieproblemen ontstaan, is geen eenduidig antwoord te geven. Zij kunnen samenhangen met een gebrek aan motivatie, met vermoeidheid, slapeloosheid, verveling, passief studeren of met bezig zijn met duizend en een onbenulligheden. Maar ook desinteresse of persoonlijke zorgen kunnen de concentratie beïnvloeden. Bekend is ook dat ieders eigen bioritme een belangrijke rol speelt: voor de een ligt de concentratiepiek gedurende de ochtend, voor de ander net 's avonds.

Veel tips en trucs op het gebied van concentratie en motivatie zijn te vinden op een webpagina van de digischool.

Door de Erasmus Universiteit zijn digitale vragenlijsten ontwikkeld om o.a. de studiemotivatie en de studiegewoonten te testen. De vragenlijsten worden digitaal ingevuld en de scores worden berekend. Hier vind je de testpagina's.

info