Cursussen 2017-2018

Het cursusaanbod 2017-2018 biedt, naast algemene onderwerpen, een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de werkgebieden van de studentendecaan: studiefinanciering & wet- en regelgeving, psychosociale problematiek, studievaardigheden & studieloopbaanbegeleiding.

Alle cursussen van LOShbo vinden plaats in congrescentrum La Vie in Utrecht.

Let op! U kunt als LOShbo-lid uitsluitend in aanmerking komen voor deelname aan een cursus tegen de ledenprijs als u ook daadwerkelijk als lid op deze website bent ingelogd. Als u niet als lid bent ingelogd krijgt u automatisch de reguliere prijs gefactureerd.

Aantal dagen: 2 | 16-11-2017, 30-11-2017

Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 8-3-2018, 29-3-2018

Provocatieve begeleiding is een humoristische en bevrijdende manier om studenten of cliënten te begeleiden. Humor, warmte en uitdaging vormen de basishouding. Je zegt wat je denkt maar doet daar een flinke schep bovenop. Je ontregelt en doorbreekt vaste patronen. De student zal deze manier van begeleiden als bijzonder inspirerend ervaren.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 8-2-2018

Op Youtube zijn verschillende filmpjes te vinden van studentendecanen die aan studenten uitleggen wat hun werk inhoudt en wanneer het zinvol is om een afspraak te maken. Het is opvallend dat er géén filmpjes te vinden zijn waarin studentendecanen aan studieloopbaanbegeleiders, examencommissies of management uitleggen wat hun functie inhoudt en wat de opbrengst ervan is.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 5-4-2018, 26-4-2018

Motiverende gesprekstechnieken zijn communicatievaardigheden die door de studentendecaan ingezet kunnen worden tijdens het begeleiden van studenten rondom situaties waarin ze dreigen vast te lopen. Het is een directieve manier van begeleiden die gericht is op het ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. Motiverende gesprekstechnieken zijn niet geprotocolleerd waardoor ze flexibel en breed toepasbaar en effectief gebleken zijn, ongeacht de culturele achtergrond.

Lees meer...

Aantal dagen: 3 | 7-12-2017, 21-12-2017, 19-4-2018

Als studentendecaan ontmoet je regelmatig studenten die hun weerbaarheid/zelfvertrouwen/assertiviteit willen vergroten of die last hebben van hun perfectionisme. ACT biedt een scala aan mogelijkheden om de student de tools te leren hier succesvol mee aan de slag te gaan.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 14-12-2017

Als studentendecaan kun je in aanraking komen met studenten die helemaal vastgelopen zijn en het leven niet meer zien zitten. Zelfdoding is onder jongeren tussen 12-25 jaar zelfs doodsoorzaak nummer één. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 100 jongeren in het afgelopen jaar een suïcidepoging heeft gedaan. Er overlijden per week vijf studenten aan zelfdoding. Hoe kan je in rol van adviseur in gesprek gaan, zonder de rol van hulpverlener op je te nemen? Wat kan jij doen om deze studenten perspectief te bieden en het isolement te doorbreken?

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 12-10-2017, 2-11-2017

Als studentendecaan kun je te maken krijgen met verschillende vormen van verslaving. Steeds vaker blijken studenten die kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een psychiatrische problematiek ook extra gevoelig voor verslavingen. Het samen gaan van verslaving en psychiatrie maakt studeren moeilijker. Het is van belang om deze co-morbiditeit te kunnen signaleren om ze met de betrokken student te kunnen bespreken.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 11-1-2018, 25-1-2018

Iedere studentendecaan heeft bij zijn werk te maken met de WHW. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 23-11-2017

Zijn er studentendecanen die nog nooit een student met problematische schulden hebben gezien? Het aantal studenten met schulden stijgt en ook de bedragen zijn hoger geworden. In 2013 is de deurwaarder bij ongeveer 60.000 ex-studenten langs geweest die betalingsachterstanden hadden. En toen bestond het leenstelsel nog niet.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 5-10-2017

Op Nederlandse hogescholen is sprake van een groeiend aantal vluchtelingstudenten. Zij willen zich een positie in de samenleving verwerven door een opleiding te volgen en zo hun kansen te verbeteren. Studentendecanen kunnen hen daarbij ondersteunen. Wat is daarvoor nodig? is de vraag die in deze training centraal staat.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 28-9-2017

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 15-3-2018

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 12-4-2018

In deze module wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de module.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 7-6-2018

Als studentendecaan word je regelmatig geconfronteerd met diverse vraagstukken. Meer en meer lijken de vraagstukken een juridisch aspect te bevatten, dan wel is het zinvol een vraagstuk te kunnen analyseren op juridische aspecten.

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 22-3-2018

De voorziening tot omzetting van de prestatiebeurs en het verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten kunnen bij studentedecanen zorgen voor (morele) dilemma’s. Zeker nu we meer en meer te maken hebben met een groep eisende studenten. Bovendien kunnen de redenen voor een verzoek zeer complex zijn en is niet altijd duidelijk vast te stellen of we een dergelijk verzoek kunnen ondersteunen. Vandaar dat we vanuit de cursusorganisatie DUO hebben benaderd met het verzoek een workshop rond dit thema te verzorgen.

Lees meer...

Aantal dagen: 3 | 17-5-2018, 31-5-2018, 14-6-2018

Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan "Het gaat gewoon niet". De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt of wat er aan te doen valt. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen wat er aan de hand is en effectieve ondersteuning te bieden. Moet de student wennen aan het op kamers wonen of heeft hij problemen thuis? Heeft zij bepaalde "onredelijke" verwachtingen die ze niet kan bijstellen? Moet hij meer studeren of juist wat gas terugnemen? Of is ze het gewoon niet gewend aan de grote hoeveelheden stof?

Lees meer...

Aantal dagen: 1 | 18-1-2018

Het is niet voor niets dat het logo van LOShbo bestaat uit schakels. Studentendecanen hebben immers een verbindende rol in de studie- en studentbegeleiding van hogescholen. In die begeleiding is sprake van vele actoren: o.a. examencommissies, docenten, vertrouwenspersonen, studieloopbaanbegeleiders, managers, directies en natuurlijk ook studenten zelf. Studentendecanen zijn een spin in het web van al die actoren en werken vanuit een onafhankelijke positie aan een soepele samenwerking, die uiteindelijk bijdraagt aan het studiesucces van studenten.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 1-2-2018, 15-2-2018

Als studentendecaan heb je soms te maken met situaties, waarin het contact tussen mensen uit verschillende culturen minder effectief verloopt. Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen, waarin beide actoren in de interculturele ontmoeting een aandeel hebben.

Lees meer...

Aantal dagen: 2 | 7-2-2018 let op dit is een woensdag, 14-2-2018 let op dit is een woensdag

Let op: deze cursus wordt gegeven op twee woensdagen!

Vaak wordt er gezegd dat angst- en stressklachten de laatste jaren toenemen onder studenten. Er doen allerlei verklaringen de ronde over de oorzaken van deze toename. Zo zou volgens sommigen het prestatiegerichte hoger onderwijs zèlf of het nieuwe studiefinancieringsstelsel dit soort klachten doen toenemen, terwijl anderen bijvoorbeeld wijzen naar de geïndividualiseerde samenleving, die via social media veel druk legt op jongeren. En dat zijn maar een paar van de mogelijke verklaringen.

Lees meer...