Vernieuwd

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

 

Om studentendecanen in staat te stellen een optimale bijdrage buiten de eigen spreekkamer te kunnen leveren is dit drieluik ontwikkeld.

 

Doel ervan is om een aantal organisatievraagstukken vanuit het perspectief van een studentendecaan te benaderen. Daarbij komen vragen aan de orde als:
“Hoe zorg ik dat men mij ziet staan als studentendecaan?”.
“(Hoe) kan ik me onafhankelijk opstellen en conflicten met stakeholders vermijden?”. 
“Welke inzichten uit de organisatiekunde kunnen mij helpen effectief aan beleidsbeïnvloeding te werken?”.

Aan de hand van drie rollen kun je er in deze cursus aan werken dat je als studentendecaan niet alleen impact hebt bij individuele studenten, maar er ook in slaagt effectiever bij te dragen aan optimale studie- en studentbegeleiding op jouw hogeschool.

De onderdelen van dit drieluik zijn ook afzonderlijk te volgen.

Om de opgedane kennis ook daadwerkelijk toe te passen in de organisatie waar je werkt, is het aan te raden deze cursus samen met een collega-studentendecaan van dezelfde instelling te doen.

 

Drieluik deel 3: “Veranderen” 

 Studentendecanen staan midden in de onderwijsorganisatie. In de dagelijkse praktijk signaleren zij  regelmatig trends of knelpunten die vragen om beleidsmatige aanpassingen of veranderingen.

Niet voor niets is het actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onderwijs- en/of studentenbeleid een belangrijke kerntaak van studentendecanen. In hun eigen werksituatie geven ze veelal op verschillende manieren invulling aan deze kerntaak.

Veranderingsprocessen verlopen lang niet altijd succesvol. Op zoek naar een passende aanpak is er een groot aanbod aan concepten en modellen. In deze cursus worden de belangrijkste uitgangspunten van verandermanagement vertaald naar methoden en technieken voor de aanpak van veranderingsprocessen in het hbo. Hiermee kunnen studentendecanen meer impact hebben bij besluitvormingsprocessen binnen de eigen onderwijsorganisatie.

 

Doel cursus:

De cursus beoogt studentendecanen te ondersteunen bij de aanpak van verbeter- of verandertrajecten in hun onderwijsorganisatie.

Inhoud en programma:

In deze cursus lopen we stap voor stap door de verschillende fasen van een verandertraject. In elke fase vergelijken we uitgangspunten en richtlijnen met de eigen beroepspraktijk. Hierbij komen ook instrumenten aan bod.

Het programma volgt in grote lijnen de volgende opzet: 

-          benaderingswijzen van vraagstukken in onderwijsorganisaties.

-          Opzet en inrichting van veranderingsprojecten.

-          Van integrale analyse naar (sub)doelen.

-          Van doelen en plannen naar concrete resultaten.

 

 

Cursus code: A040
Aantal dagen: 1
Leden prijs: 320
Niet leden prijs: 480
Groepsgrootte: 12
Trainer: Jan van den Broek, docent Radboud Universiteit
Cursus data: 16-01-2020